شرکت (نمایندگی)

قم،میدان شهرداری،کوچه پرستار،کوچه ۲،پلاک ۲۵۵

تماس با ما

شرکت : ۰۲۵۳۶۷۰۰۵۸۳

مدیریت : ۰۹۱۲۲۵۳۳۳۷۴

ساماندانه

شرکت ساماندانه قم نماینده انحصاری

سها آگرین تک

گالری

۸۰۰ میلیون تومان

فروش سالانه

۳۰۰ نفر

مشتری فعال

۵۰۰ نیرو

نیروی مستقیم

۲۵ سال

فعالیت مستمر

حتما مطالعه کنید.

درباره جوش شیرین

اسیدوز (تحت بالینی) شکمبه یکی از مشکلات مهم صنعت گاو شیری است که با ضررهای آن آشنا هستید یکی از اقدامات معمول در پیشگیری از این بیماری استفاده از ترکیبات بافری شکمبه است اما چرا جوش شیرین نسبت به سایر موارد ارجعیت دارد …

حتما مطالعه کنید.

آ گر و شیلد

پرورش متراکم دام و طیور همراه با عوامل تنش زای دیگر مانند بیماریها، تغییرات
جیــرهای، حمــل و نقــل و تنشهای محیطی باعــث کاهش عملکرد سیســتم ایمنی
بدن میشــود و در نتیجه دام و پرنده را مســتعد آلودگی به میکروبهای بیماریزای
دســتگاه گــوارش میکند.

حتما مطالعه کنید.

سوپر اگرین پرو

با استفاده از پروتئین عبوري سوپر آگرینپرو، نیازهاي اسید آمینه اي و چربی گاوهاي پرتولید تامین میشود که باعث کاهش
هزینهها و افزایش عملکرد و کارایی گله شما میشود.
پروتئین یکی از گرانترین مواد مغذي مورد استفاده در جیره گاوهاي شیرده است، که استفاده بهینه از آن باعث کاهش هزینه
اقتصادي دامدار میگردد.

حتما مطالعه کنید.

آ گر ین گارد

باکتریهای موجود در اگرین گارد با باکتریهای مضر دســتگاه گوارش برای
اســتفادهاز منابع غذایــی و اســتقرار در مخــاط روده رقابــت کــرده
و بــا تولیــد انــواع متابولیتهــا از رشــد و تکثیــر
میکروارگانیسمهای بیماریزا ممانعت میکند.

حتما مطالعه کنید.

سـاکارولایف

ساکارومایسس سرویزیه:
مخمر ساکارومایسـس سـرویزیه با مصرف اکسـیژن در محیط شـکمبه سبب تحریک رشد باکترى هاى سـلولولایتیک که به شدت
بى هوازى هسـتند، 

جوش شیرین و شیر

مقالات فراوانی به نقش جوش شیرین بر بهبود میزان تولید و چربی شیر دلالت دارد

جوش شیرین و تعادل

سدیم موجود در جوش شیرین به افزایش تعادل مثبت کاتیون و آنیون در گاوهای شیری کمک میکند

جوش شیرین و ph

استفاده از جوش شیرین به مظور بهبود ph شکمبه در فصل تابستان بهتر است