مکانیسم عمل
پرورش متراکم دام و طیور همراه با عوامل تنش زای دیگر مانند بیماریها، تغییرات
جیــرهای، حمــل و نقــل و تنشهای محیطی باعــث کاهش عملکرد سیســتم ایمنی
بدن میشــود و در نتیجه دام و پرنده را مســتعد آلودگی به میکروبهای بیماریزای
دســتگاه گــوارش میکند. تجمع باکتریهــای بیماری زا تهدیدی برای ســامت دام و
طیــور اســت و همچنین بــا کاهش عملکرد حیوان،منجر به کاهش ســود اقتصادی
دامدار و مرغدار میشود. پروبیوتیکها، افزودنیهای میکروبی زندهای هستند که
از طریــق بهبــود تعادل میکروبی روده اثر ســودمندی بر عملکــرد میزبان دارند. یک
پروبیوتیک مناســب باید بتواند شــرایط متفاوت در قســمتهای مختلف دســتگاه
گوارش دام و طیور را تحمل کند و در محل مناسب اثر خود را نشان دهد.
پروبیوتیــک مناســب بایــد قــدرت زنــده مانــدن در pHپایین شــیره معده را داشــته
باشد و بتواند در برابر صفرا و شیره لوزالمعده مقاومت کند. همچنین باید قابلیت
اتصــال بــه اپیتلیــوم مخــاط روده و قــدرت رقابت با عوامل بیماریزا را داشــته باشــد
و بنابــر ایــن موجــب کاهــش باکتریهــای مضــر ، حمایــت از رشــد باکتریهای اســید
لاکتیکی و افزایش تعداد باکتریهای مفید گردد.
باســیلوس ســوبتیلیس و باســیلوس لیشــنی فرمیــس جــزو میکروارگانیســمهای
مطلــوب و غیــر بیماریــزای دســتگاه گــوارش میباشــند کــه بــه علــت تولیــد اســپور
قــدرت بقــا در pHپاییــن مجــرای گوارشــی را دارنــد و از اغلــب قندهــای موجــود در
دســتگاه گــوارش تغذیــه کــرده و آنزیمهایــی ماننــد پروتئــاز ، لیپــاز و آمیــاز را تولیــد
میکننــد در نتیجــه منجر به افزایش هضم مواد مغذی در طیور میشــود. همچنین
بــه علــت دارابودن اســپور فرآیند پلت ســازی را بــه خوبی تحمل میکننــد. همچنین
ایــن باســیلها، ترکیبات ضــد میکروبی تولیــد میکنند که بر بســیاری از باکتریهای
بیماریزا مثل استافیلوکوکوس آرئوس اثرگذار است.
مزایای مصرف در دام
افزایش راندمان غذایی
تحریک رشد فلور طبیعی روده
افزایش تولید
افزایش قابلیت هضم مواد مغذی خوراک
کاهش باکتریهای بیماریزا
افزایش اشتها
افزایش چربی و پروتئین شیر
کاهش سلولهای سوماتیک شیر
پیشگیری از ورم پستان
پیشگیری از اسهال گوسالهها
ترکیبات
باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی فورمیس
Total Count = 1×10 8 CFU/gr
محلول در آب (حامل آگروشیلد)D
مخلوط در خوراک (حامل آگروشیلد)C
توصیه مصرف
طیور: 200گرم در 1000لیتر آب
جیرهی آغازین طیور: 1000- 500گرم در هر تن خوراک
جیرهی رشد و تولید طیور: 500- 300گرم در هر تن خوراک
گوساله: 2گرم به ازای هر راس در روز
نشخوارکنندگان: 4گرم به ازای هر راس در روز
بسته بندی:پاکت فویل آلومینیومی 5کیلوگرمی به صورت وکیوم
مدت زمان مصرف: 24ماه پس از تولید
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
فقط برای مصارف دامپزشکی
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.
تولید شده در شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا (بایوران)
توزیع کننده انحصاری شرکت سها آگرین تک
آ گر و شیلد
پر وبیوتیک جهت مصرف طیور ،گوساله و نشخوارکنندگان
C D
AGRO
SHIeLDC D