مکانیسم عمل
باکتریهای موجود در اگرین گارد با باکتریهای مضر دســتگاه گوارش برای اســتفاده از منابع
غذایــی و اســتقرار در مخــاط روده رقابــت کــرده و بــا تولیــد انــواع متابولیتهــا از رشــد و تکثیــر
میکروارگانیسمهای بیماریزا ممانعت میکند. این محصول موجب اصلاح جمعیت باکتریایی،
تحریــک سیســتم ایمنــی و عبــور ســریع باکتریهــای بیماریــزا از دســتگاه گــوارش میشــوند.
همچنین این باکتریها با بهبود رشــد باکتری های شــکمبه باعث افزایش تولید اســیدهای
چرب فرار و کاهش تولید متان در شکمبه و نهایتا بهبود کارایی دام میشوند.
همچنیــن ایــن باکتری ها با تولید انزیــم در روده باعث افزایش هضم مواد عبوری از شــکمبه
در روده گردیــده و باعــث افزایــش قابلیــت کلــی هضم مــواد خوراکی میشــوند. از ســوی دیگر
این میکروارگانیســمها با جلوگیری از رشــد بســیاری از عوامل بیماری زا باعث بهبود عملکرد
سیســتم ایمنــی، کاهــش تنــش، و در نهایت منجر بــه افزایش اشــتها، وزن بــدن و نیز بهبود
ضریب تبدیل غذایی میشود.
دســتگاه گــوارش همــه حیوانــات در زمــان تولد عــاری از هر گونه باکتری اســت ولــی بلافاصله
میکروارگانیســمهای مختلف در اثر مصرف خوراك و تماس با محیط در آن مســتقر میشوند
و هر عاملی که ابتدا وارد این دســتگاه شــود فرصت اســتقرار بیشــتری دارد. از ســوی دیگر، از
شیر گرفتن گوساله ها تنش تغذیه ای و روانی شدیدی را به گوساله ها وارد می کند. بنابراین
استفاده از اگرین گارد در گوساله ها با جلوگیری از استقرار باکتری های مضر در روده، افزایش
هضــم مــواد مغذی، کمک به اســتقرار جمعیت میکروبی و توســعه شــکمبه و کاهش تنش
شیرگیری می تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد گوساله ها داشته باشد.
خواص آگرین گارد :
ترکیبــات موجــود در آگروگارد اثرات یکدیگر را تقویت نمــوده و از طریق های زیر موجب
افزایش عملکرد می گردند:
بهبود قابلیت هضم مواد مغذی از طریق تولید آنزیم های ضروری در روده کوچک
تثبیت فلور روده از طریق تحریک لاکتوباسیل های با منشا داخلی
توقف رشد باکتری های بیماری زا در روده
افزایش جذب مواد مغذی
افزایش سلامت شکمبه
افزایش توسعه شکمبه
کاهش اثرات تنش های مختلف مانند واکسیناسیون و شاخ سوزی
کاهش اثرات مضر تنش گرمایی
پیشگیری و کنترل اسهال
تقویت سیستم ایمنی
افزایش اشتها و بهبود عملکرد رشد
کاهش دوره شیرخوارگی
ترکیبات:
لاکتوباسیلوس پلانتاروم، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،
لاکتوباسیلوس رامنوسوس، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، استرپتوکوکوس ترموفیلوس،
انتروکوکوس فاسیوم
Total Count = 1×10 8 CFU/gr
حامل دکستروز
توصیه مصرف:
گوساله از زمان تولد تا شیرگیری:
در شرایط عادی 3 -1گرم در روز
در شرایط تنش 3تا 6گرم در روز
در تلیسه و گاو: 200گرم در هر تن کنسانتره
بسته بندی:پاکت فویل آلومینیومی ۵کیلوگرمی به صورت وکیوم
مدت زمان مصرف: 24ماه پس از تولید
شرایط نگهداری: در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.
فقط برای مصارف دامپزشکی
دور از دسترس گودکان نگهداری شود.
تولید شده در شرکت فن آوری زیستی طبیعت گرا (بایوران)
توزیع کننده انحصاری شرکت سها آگرین تک
آ گر ین گارد
پر وبیوتیک جهت مصرف در گوساله و نشخوارکنندگان
AGREEN
GuARD