سـاکارولایف


ساکارومایسس سرویزیه:
مخمر ساکارومایسـس سـرویزیه با مصرف اکسـیژن در محیط شـکمبه سبب تحریک رشد باکترى هاى سـلولولایتیک که به شدت
بى هوازى هسـتند، شـده و باعث تثبیت pHشـکمبه در شـرایط بهینه و پیشـگیرى از بروز اسیدوز تحت بالینى ) (SARAشده و با
بهبود فعالیت آنزیمى دسـتگاه گوارش، سـبب بهبود هضم پذیرى خوراك مى شود.
مزایاى استفاده از ساکارولایف:
تثبیت فلور میکروبى شـکمبه
بهبود عوارض اسـترس هاى محیطى، تثبیت فعالیت گوارشـى در شرایط استرس
تحریک فعالیت آنزیمى و افزایش تجزیه فیبر در شـکمبه
بهبود خوراك مصرفى
بهبود تولید شـیر و گوشت
افزایش درصد پروتئین و چربى شـیر
بهبود فعالیت سیسـتم ایمنى حیوان
بهبود محیط بى هوازى شـکمبه
تسـریع رشد شـکمبه در گوساله هاى تازه از شیر گرفته شده
کاهش لنگش
بهبود ضریب تبدیل غذایى
پیشـگیرى از نوسانات pHشـکمبه و کاهش خطر اسیدوز شکمبه
گروه مکمل: پروبیوتیک
ســویه: ساکارومایسس سرویزیه )(Saccharomyces cerevisiae
میزان ماده مؤثره
تعداد کل سویه پروبیوتیک
در هر گرم 1×109 CFU
مکانیسم اثر:
مخمر زنده با عمل تنفس، اکسـیژن آزاد موجود در شـکمبه را مصرف نموده و محیط بى هوازى که براى متابولیسـم شکمبه مناسب
است را مهیا مى سازد. پائین بودن میزان اکسیژن شکمبه، یکى از عوامل مهم تعیین کننده فعالیت جمعیت میکروبى شکمبه مى باشد.
بهبود عملکرد جمعیت میکروبى شـکمبه باعث هضم بهتر نشاسـته و سـلولز و در نتیجه مصرف کارآمد تر مواد مغذى جیره و افزایش
تولید اسـیدهاى چرب فرار مى گردد، که این امر انرژى بیشـترى را براى فعالیت ماهیچه ها و غدد پسـتانى دام فراهم نموده و در نتیجه
موجب افزایش تولید شـیر مى شـود. همچنین باعث افزایش تولید پروپیونات و اسـتات شـده که به ترتیب موجب بهبود تولید شیر و
چربى شیر مى گردد. لذا با مصرف مخمر سنتز پروتئین میکروبى افزایش پیدا مى کند که با بر طرف نمودن بخشى از نیازهاى غذایى
دام، موجب تولید گوشت با کیفیت تر و افزایش پروتئین شیر مى گردد. علاوه بر این مصرف مخمر با تحریک باکترى هاى مصرف کننده
لاکتات بطور ویژه از تشـکیل اسـیدلاکتیک جلوگیرى نموده و در نتیجه موجب کاهش خطر اسـیدوز بخصوص اسـیدوز تحت
بالینى مى گردد.
مقدار مصرف:
گاوهاى شیرده 5تا 10گرم
گاوهاى خشـک و انتظار زایش 10تا 15گرم
گوساله پروارى 3تا 5گرم
میش و بز شـیرده 2تا 4گرم
گوساله شیرخوار 2تا 3گرم
بره و بزغاله شـیرخوار 1تا 2گرم
شرایط نگهدارى
در جاى خشـک، خنک و دور از نور مسـتقیم آفتاب نگهدارى شود.
فقط براى مصارف دامپزشـکى استفاده شود.
دور از دسترس کودکان نگهدارى شود.
توجه:
در شرایط استرس و کاهش اشتها
مقدار مصرف مى تواند تا دو برابر
افزایش یابد.
فروش انحصارى شرکت سها آگرین تک