سوپر آگرینپرو
With Super AgreenPro, bypass proteins and fats deliver the amino acids and fatty acids cows need to
achieve a higher performance, saving money and increasing the efficiency of your herd.
با استفاده از پروتئین عبوري سوپر آگرینپرو، نیازهاي اسید آمینه اي و چربی گاوهاي پرتولید تامین میشود که باعث کاهش
هزینهها و افزایش عملکرد و کارایی گله شما میشود.
پروتئین یکی از گرانترین مواد مغذي مورد استفاده در جیره گاوهاي شیرده است، که استفاده بهینه از آن باعث کاهش هزینه
اقتصادي دامدار میگردد. در گاوهاي پرتولید، پروتئین میکروبی در بهترین حالت فقط 60درصد نیاز پروتئین قابل متابولیسم
دام را تامین میکند و 40درصد باقیمانده باید از پروتئین عبوري با کیفیت تامین شود. پروتئین عبوري مهمترین عامل تغییر
میزان و کیفیت پروتئین قابل متابولیسم دریافتی دام است. افزایش بیش از نیاز پروتئین قابل تجزیه در شکمبه باعث افزایش
آمونیاك شکمبه و نهایتا اوره خون میشود که باعث کاهش انرژي در دسترس دام و کاهش تولیدمثل میشود. استفاده از
پروتئین عبوري با کیفیت که در روده تجزیه شود میتواند به دامدار کمک کند که سطح پروتئین جیره خود را کاهش دهد که
باعث کاهش بیشتر هزینههاي دامدار میگردد.
سانتوس و همکاران ) (1998بیان کردند که شاخص اسیدهاي آمینه ضروري محصولات حاصل از سویا 71میباشد که بعد از
پروتئین میکروبی )با شاخص (82بالاترین ارزش را دارد. همچنین ایفاراگوئرر و کلارك ) (2005با بررسی منابع مختلف
پروتئین عبوري بیان کردند که محصولات پروتئین عبوري حاصل از سویا داراي بهترین عملکرد در گاوهاي شیري هستند و
باعث افزایش بیشتري در تولید شیر و ترکیبات شیر میشوند.
سوپر آگرینپرو توسط شرکت سها آگرین براي کمک به گاوهاي پرتولید و اوایل زایش طراحی شده است. آگرینپرو از
پروتئین در شکمبه محافظت میکند اما اجازه میدهد که بطور کامل در روده کوچک هضم شوند. در نتیجه استفاده
بهتر از اسیدهاي آمینه صورت میگیرد که باعث افزایش تولید شیر، گوشت و تولیدمثل میشود.
کنجاله سویا به عنوان خوراکی داراي پروتئین با کیفیت بالا شناخته شده است. سوپر آگرینپرو با استفاده از روش
فراوري منحصر به فرد پروتئین دانه سویا را عبوري میکند. در این فراوري بین قند و پروتئین سویا پیوند عرضی
تشکیل میشود که میکروبهاي شکمبه این پیوند را نمیتوانند بشکنند. این پیوند یک سد فیزیکی است و پروتئین را
از دسترس میکروبها محافظت میکند. اما این پیوند عرضی تحت تاثیر اسید شیردان و آنزیمهاي روده باز شده و در
روده کاملا هضم میشود.
مزایاي سوپر آگرین پرو

افزایش پروتئین عبوري جیره
قابلیت هضم رودهاي بالا
افزایش پروتئین قابل متابولیسم دریافتی دام
پروفایل اسیدهاي آمینه مناسب
کیفیت یکنواخت
خوش خوراکی بالا
افزایش کارایی استفاده از پروتئین
بهبود کارایی خوراك

ترکیب سوپر آگرین پرو
راهنماي مصرف
مقدار مصرف در گاوهاي تازهزا و پرتولید: یک کیلوگرم در روز
محدودیت مصرف: ندارد
شکل محصول: آردي
رنگ محصول: قهوهاي
نحوه نگهداري و بسته بندي
در مکان خنک و خشک نگهداري شود.
کیسههاي 35کیلویی

NEL NDF ADFچربی پروتئین ماده خشک ماده مغذي
% DM٪واحد%DMMcal/kg%DM%DM
مقدار97-9548212/815/514